BON ENERGETYCZNY od 1 SIERPNIA 2024 r.!!!

BON ENERGETYCZNY od 1 SIERPNIA 2024 r.!!!

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego będzie można złożyć w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku

 

Warunki otrzymania wsparcia w postaci bonu energetycznego:

  1. przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczą:
  • 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo
  • 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych t.j. 2024r., poz. 323

 

  1. Wpisanie lub zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), głównego źródła ciepła, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Podstawowa wysokość bonu energetycznego:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł. 

Dla gospodarstw korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, gdy źródło ciepła wpisane jest do CEEB bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł. 

 

Jednocześnie obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana. 

 

Wnioski będzie można składać w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

  • w postaci papierowej osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie albo za pośrednictwem operatora pocztowego
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym w podpisywarce.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego, złożone po tym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.