Obowiązek informacyjny dla świadczeniobiorców w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach świadczeń rodzinnych:

 Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Wójt Gminy Jaktorów, (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów.

 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów lub drogą e-mailową pod adresem: e-mail: gmina@jaktorow.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@jaktorow.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności realizacji świadczeń rodzinnych.
 4. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędów Gmin, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. 10 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem ubiegania się o świadczenia realizowane przez Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości uzyskania świadczenia oraz pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO (300+)

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach przysługujących na gruncie RODO.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jaktorów (dalej również jako „ADO”), z którym można skontaktować się za pomocą poczty – ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iodo@jaktorow.pl.
3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, tj. w szczególności realizacji świadczeń 300+.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO oraz podmioty, z którymi ADO podpisze umowy w celu realizacji zadań ustawowych (dostawcy oprogramowania, dostawcy towarów i usług na rzecz klientów ADO).
Dane przekazywane są do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. 10 lat zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem ubiegania się o świadczenia realizowane przez ADO. Osoba ubiegająca się o świadczenia jest zobowiązana do podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa. Odmowa podania danych osobowych skutkuje odmową przyznania świadczenia.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO (500+)

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach przysługujących na gruncie RODO.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jaktorów (dalej również jako „ADO”), z którym można skontaktować się za pomocą poczty – ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iodo@jaktorow.pl.
3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, tj. w szczególności realizacji świadczeń 500+.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO oraz podmioty, z którymi ADO podpisze umowy w celu realizacji zadań ustawowych (dostawcy oprogramowania, dostawcy towarów i usług na rzecz klientów ADO).
Dane przekazywane są do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. 10 lat zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem ubiegania się o świadczenia realizowane przez ADO. Osoba ubiegająca się o świadczenia jest zobowiązana do podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa. Odmowa podania danych osobowych skutkuje odmową przyznania świadczenia.

Obowiązek informacyjny dla świadczeniobiorców w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach świadczenia „Za życiem”:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Wójt Gminy Jaktorów, (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów lub drogą e-mailową pod adresem: e-mail: gmina@jaktorow.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@jaktorow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności realizacji świadczeń „Za życiem”.
5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędów Gmin, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. 10 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem ubiegania się o świadczenia realizowane przez Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości uzyskania świadczenia oraz pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO (Fundusz alimentacyjny)

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach przysługujących na gruncie RODO.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jaktorów (dalej również jako „ADO”), z którym można skontaktować się za pomocą poczty – ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iodo@jaktorow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), realizacji zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO oraz podmioty, z którymi ADO podpisze umowy w celu realizacji zadań ustawowych (dostawcy oprogramowania, dostawcy towarów i usług na rzecz klientów ADO). Dane przekazywane są do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. 10 lat zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem ubiegania się o świadczenia realizowane przez ADO. Osoba ubiegająca się o świadczenia jest zobowiązana do podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa. Odmowa podania danych osobowych skutkuje odmową przyznania świadczenia.

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Warszawska 33, 96-313 Jaktorów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 33, 96-313Jaktorów lub drogą e-mailową pod adresem: gopsjaktorow@onet.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus Tołłoczko,
  z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
  1. Nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu. 

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez portale społecznościowe do państw trzecich, tam gdzie znajdują się ich serwery.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości przekazania ich do wyżej wymienionego portalu społecznościowego, a co za tym idzie brakiem możliwości m.in. skomentowania artykułów na stronie internetowej Administratora.
 1. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Obowiązek informacyjny dla osób, które potrzebują pomocy – dla podmiotów publicznych:

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest ……… (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: …….. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ……. lub drogą e-mailową pod adresem: ……..
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia Ci niezbędnej pomocy w związku z obecną sytuacją na Ukrainie, w tym przydzielenia miejsc noclegowych oraz zapewnienia pomocy medycznej – art. 6 ust. 1 lit. d RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres koordynacji działań pomocowych. Ponadto przetwarzamy Twój wizerunek na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, w tym od innych podmiotów włączających się w działania pomocowe.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w tym do organów administracji publicznej oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przepisami.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby Administrator mógł udzielić niezbędnej pomocy.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Obowiązek informacyjny dla osób, które wspierają działania

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest ……… (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: …….. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ……. lub drogą e-mailową pod adresem: ……..
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzamy dane osobowe w celu koordynacji działań pomocowych w związku z obecną sytuacją na Ukrainie, w tym m.in. rozdysponowaniem miejsc noclegowych, zapewnieniem osób chcących udzielić pomocy – art. 6 ust. 1 lit. e RODO – dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres koordynacji działań pomocowych. Ponadto przetwarzamy Twój wizerunek na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, w tym od innych podmiotów włączających się w działania pomocowe.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w tym do organów administracji publicznej oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przepisami.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc zgłosić się jako osoba udzielająca pomocy.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych wnioskodawcy oraz dziecka/podopiecznego wnioskodawcy – jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Warszawska 33, 96-313 Jaktorów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 33, 96-313Jaktorów lub drogą e-mailową pod adresem: gopsjaktorow@onet.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy w z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się w celu:
 5. przyjęcia i rozpatrzenia wniosku, nawiązania niezbędnego kontaktu oraz realizacji jednorazowego świadczenia pieniężnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO,
 6. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w zakresie wynikającym z ustaw wskazanych w pkt. 3 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypłacenia jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy przechowuje się przez okres 5 lat od dnia wypłacenia świadczenia.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego odbywa się w celu:
 2. przyjęcia i rozpatrzenia wniosku oraz realizacji jednorazowego świadczenia pieniężnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO,
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w zakresie wynikającym z ustaw wskazanych w pkt. 3 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypłacenia jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy przechowuje się przez okres 5 lat od dnia wypłacenia świadczenia.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
  w tym w szczególności do organów administracji państwowej uprawnionym do pozyskania tych danych oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, , w tym m.in. do dostawców usług teleinformatycznych.
 4. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 5. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie wniosku oraz realizację świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Ja, …………………………… zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego………………………………………………….

 

………………………………………                                                                  ……………………………………

            /data/                                                                                 /podpis wnioskodawcy/

 

 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych – dla wnioskodawcy o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Warszawska 33, 96-313 Jaktorów.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  ul. Warszawska 33, 96-313Jaktorów lub drogą e-mailową pod adresem: gopsjaktorow@onet.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania
  i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego
  z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
 5. przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i podjęcia decyzji – art. 6 ust 1 lit. c, e RODO;
 6. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit c RODO;

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim dane zebrano, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, lecz nie krócej niż okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności Wojewody Mazowieckiego oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do:
 5. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Ja, …………………………… zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym.

 

 

………………………………………                                                                                      ……………………………………

              /data/                                                                                                               /podpis/