Zmiana w pomocy obywatelom Ukrainy

Zmiana w pomocy obywatelom Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie informuje, że od 1 lipca 2024r. zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 854) wprowadzono zmiany w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy m.in.:

– uchylono art. 13 i 13a. ww. ustawy

W związku z tą zmianą osoby i podmioty, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, będą mogły ubiegać się o świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie, składając wnioski wyłącznie za okres obejmujący zakwaterowanie do 30 czerwca 2024 r.

UWAGA!
Wnioski można składać w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do 31 lipca 2024 r.
Od dnia 1 lipca 2024 r. osoba użyczająca lokal może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy do jego opuszczenia. Termin na opuszczenie lokalu nie może być krótszy niż 14 dni.

– uchylono art.  31 ww. ustawy

W związku z tą zmianą  obywatelom Ukrainy nie przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę.

 

Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia, mogą się zgłaszać do Wojewody Mazowieckiego poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego MUW – całodobowy numer telefonu 987.