Pomoc społeczna

Jesteś tutaj: Strona główna / Pomoc społeczna
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie działa w oparciu o ustawę o pomocy z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U. z 2018r. poz. 1508)

Zgodnie z ustawą podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Polski
 • Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy( w szczególnych okolicznościach) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; w związku z uzyskaniem w Polsce zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany
 • Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Polski obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA, posiadającym prawo pobytu stałego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu zakładu karnego
 • alkoholizmu i narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Art. 15 ustawy określa następujący zakres przedmiotowy pomocy społecznej:

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
 • praca socjalna
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 • realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb

Formy pomocy społecznej

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W pomocy społecznej wyróżnia się następujące formy:

 • świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu w części lub całości

Prawo do świadczeń pieniężnych, z zastrzeżeniem art. 40, art.41, art. 53a i art. 91, przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł a od 1 października 2018r. 701zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
 • osobie w rodzinie której dochód nie przekracza kwoty 514 zł a od 1 października 2018r. 528 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Zasiłek stały

Przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jeżeli dochód w przypadku osoby samotnie gospodarującej jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a w przypadku osoby pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się jako różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie a od 1 października 2018r. 645 zł miesięcznie. Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby w rodzinie ustala się jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy

Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie, w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym , że nie kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie. Wysokość zasiłku okresowego w przypadku rodziny ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Zasiłek celowy

Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie. Świadczenie o charakterze jednorazowym, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany na pokrycie kosztów: zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być także przyznany na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych. Zasiłek celowy może być także przyznany w formie biletów kredytowanych. Niezależnie od dochodu rodziny zasiłek celowy przyznaje się na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych okolicznościach zasiłek celowy może otrzymać osoba lub rodzina o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, jest to wówczas zasiłek celowy specjalny, który nie podlega zwrotowi. Osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu jego części lub całości. Warunki odstąpień od zwrotów i zwrotów świadczeń określa uchwała nr XLIX/361/2018 Rady Gminy Jaktorów w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

Pomoc pieniężna

Świadczenia pieniężne

 • Zasiłek stały
 • Zasiłek okresowy
 • Zasiłek celowy i specjalny
 • Zasiłek celowy
 • Zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu w części lub całości

Prawo do świadczeń pieniężnych, z zastrzeżeniem art. 40, art.41, art. 53a i art. 91, przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł a od 1 października 2018r. 701zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
 • osobie w rodzinie której dochód nie przekracza kwoty 514 zł a od 1 października 2018r. 528 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Zasiłek stały

Przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jeżeli dochód w przypadku osoby samotnie gospodarującej jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a w przypadku osoby pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się jako różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie a od 1 października 2018r. 645 zł miesięcznie. Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby w rodzinie ustala się jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy

Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie, w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym , że nie kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie. Wysokość zasiłku okresowego w przypadku rodziny ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Zasiłek celowy

Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie. Świadczenie o charakterze jednorazowym, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany na pokrycie kosztów: zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być także przyznany na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych. Zasiłek celowy może być także przyznany w formie biletów kredytowanych. Niezależnie od dochodu rodziny zasiłek celowy przyznaje się na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych okolicznościach zasiłek celowy może otrzymać osoba lub rodzina o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, jest to wówczas zasiłek celowy specjalny, który nie podlega zwrotowi. Osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu jego części lub całości. Warunki odstąpień od zwrotów i zwrotów świadczeń określa uchwała nr XLIX/361/2018 Rady Gminy Jaktorów w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

Pomoc niepieniężna

Świadczenia niepieniężne:

 • Praca socjalna
 • Bilet kredytowany
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Składki na ubezpieczenie społeczne
 • Sprawienie pogrzebu
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Interwencja kryzysowa
 • Posiłek
 • Niezbędne ubranie
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Świadczone dla osób samotnych jak i osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są ich pozbawione. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi określa Rada Gminy Jaktorów w drodze uchwały z dnia 28 grudnia 2009r. Nr XLII/257/2009

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi są dostosowane do szczególnych potrzeb osób wynikających z ich schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rodzaje specjalistycznych usług:

 • Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
 • Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia
 • Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu
 • Pomoc mieszkaniowa

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.( (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598, ze zmianami)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Świadczone dla osób samotnych jak i osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są ich pozbawione. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi określa Rada Gminy Jaktorów w drodze uchwały z dnia 28 grudnia 2009r. Nr XLII/257/2009

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi są dostosowane do szczególnych potrzeb osób wynikających z ich schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rodzaje specjalistycznych usług:

 • Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
 • Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia
 • Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu
 • Pomoc mieszkaniowa

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.( (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598, ze zmianami)

Wspieranie rodziny / asystent

Wstęp

Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020, w gminie Jaktorów opracowano w oparciu o art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r., poz. 998 i 1076)

Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 stanowi samodzielny program, służący wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Niniejszy program jest kontynuacją programu wspierania rodziny realizowanego w gminie od roku 2012.

Celem programu jest dobro dzieci potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i środowiska rodzinnego, służące harmonijnemu rozwojowi i samodzielności życiowej, zapewniające ochronę praw i wolności oraz dobro rodziny, będącej podstawową komórką społeczną i naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków.

Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny

 • Wspieranie rodziny naturalnej w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Charakterystyka programu wspierania rodziny

3.1 Uwarunkowania mającej wpływ na sytuację dzieci w rodzinach.
Rodzina jest pierwszym naturalnym środowiskiem wychowawczym i podstawową grupą społeczną, w której wychowuje i usamodzielnia się dziecko. Skuteczna realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczych zabezpiecza prawidłowy rozwój dziecka w wymiarze biologicznym i emocjonalnym, co stanowi o jej wyższości nad innymi grupami społecznymi.
Natomiast bezradność w zakresie opieki i wychowania, a także inne zaburzenia systemu rodzinnego wpływają negatywnie na rozwój dziecka, nie zapewniają ochrony, gwarancji praw i wolności, w tym do wychowania w rodzinie naturalnej.
Dlatego niekorzystne zjawiska dziejące się w rodzinie wymagają wspierania poprzez zaspakajanie potrzeb indywidualnych i rodzinnych oraz systematycznego rozwiązywania problemów, służące odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, wśród rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
3.2 Diagnoza sytuacji dziecka i rodziny w gminie.
Diagnozę problemów społecznych opracowano na podstawie danych zastanych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, GUS oraz w oparciu o informacje uzyskane od podmiotów zawodowo lub społecznie zajmujących się problematyką dziecka i rodziny.
Liczba mieszkańców gminy na koniec grudnia 2017r. wynosiła 11965, w tym w wieku przedprodukcyjnym – 2538 (1211 dziewcząt i 1327 chłopców), w wieku produkcyjnym – 7383 (3485 kobiet i 3898 mężczyzn), w wieku poprodukcyjnym – 2044 (1395 kobiet i 649 mężczyzn).
Gmina liczy 3190 gospodarstw domowych, jednorodzinnych, wielorodzinnych i nierodzinnych, w tym rodzin z dziećmi jest 1548, z tego 249 rodzin wielodzietnych i 455 rodzin niepełnych.
Dzieci i młodzież objęte są opieką dydaktyczno-wychowawczą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie, z przedszkolem, szkołą podstawową i gimnazjum oraz Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w skład, którego wchodzą również oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa i gimnazjum.

Gminne placówki oświatoweLiczba uczniów gimnazjumLiczba uczniów w szkole podstawowejLiczba dzieci w przedszkolu
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jaktorowie114516262
Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie190582242

Według danych na dzień 30 września 2017r. pod opieką gminnych placówek oświatowo-wychowawczych pozostaje: 504 dzieci w przedszkolach gminnych, 1098 dzieci uczących się w dwóch szkołach podstawowych i 304 uczniów w dwóch gimnazjach.
Na terenie gminy działa również Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” oraz punkt przedszkolny „Baśniowy Ogród”, do których uczęszcza 65 dzieci. Poza Gminą w placówkach szkolnictwa specjalnego i przedszkolach specjalnych uczy się i jest pod opieką łącznie 41 dzieci. Funkcjonuje również forma opieki żłobkowej- opiekun dzienny, z której korzysta 5-oro dzieci.
W szkołach gminnych prowadzone są działania i zajęcia wspierające. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać horyzonty, atrakcyjnie spędzać czas wolny od nauki.

Zajęcia pozalekcyjne
Koła zainteresowań
Liczba uczniów
szkół podstawowych
biorących udział
Liczba uczniów
gimnazjów
biorących udział
przedmiotowe264476
artystyczne19440
sportowe17038

Placówki oświatowe prowadzą również szereg zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży, u których zaobserwowano lub orzeczono problemy i dysfunkcje w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, szkolnym i społecznym. Udział w zajęciach pozwala na zmniejszanie tych deficytów jak również prowadzi do wzrostu i rozwoju kompetencji i umiejętności w wielu zakresach.

Zajęcia specjalistyczne
dla dzieci i młodzieży
Liczba uczniów
szkół podstawowych
biorących udział
Liczba uczniów
gimnazjów
biorących udział
Liczba
przedszkolaków
biorących udział
korekcyjno-kompensacyjne1892228
rewalidacyjne1444
dydaktyczno-wyrównawcze244820
logopedyczne127032
socjoterapeutyczne1200
rozwój kompetencji
emocjonalno-społecznych
703
inne terapeutyczne891731

Potrzeby zdrowotne dzieci i rodzin zabezpieczają trzy placówki ochrony zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Medycyna Rodzinna w Jaktorowie, Centrum Medyczne Jaktorów- Przychodnia Lekarska oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Famil-Med w Międzyborowie. Placówki prowadzą również działalność profilaktyczną z zakresu ochrony zdrowia oraz wiele akcji diagnostycznych i profilaktycznych.
O bezpieczeństwo dzieci i rodzin dba Komisariat Policji, patroluje miejsca zagrożone, reaguje na wszelkie wykroczenia i zagrożenia. Prowadzi również działania profilaktyczne i edukacyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa rodzin na terenie gminy. Takie działania prowadzi także Straż Gminna.
W przypadkach poważnych zaniedbań wobec rodzin orzekana jest kuratela. Według danych Zespołu Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie na terenie gminy Jaktorów w roku 2017 było 27 rodzin, które z powodu niewydolności opiekuńczej i wychowawczej miały orzeczony nadzór kuratora rodzinnego.
W wyniku dysfunkcji, które dotykają rodziny objęte wsparciem dochodzi do sytuacji kryzysowych, kiedy należy zabezpieczyć dobro małoletnich dzieci poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku należytej opieki, wychowania i bezpieczeństwa przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat.

Schronienie
Dożywianie