Zostań przyjacielem osób starszych!

Kuźnia Inicjatyw “Wiskitki.org” oraz Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych prowadzą nabór do projektu, którego celem jest zachęcenie samotnych osób starszych do wyjścia z domu i korzystania z aktywnych form spędzenia wolnego czasu. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu na liście zadań dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

 • Zapraszamy osoby w wieku 55+, które mogą przeznaczyć jedną godzinę w tygodniu na odwiedziny osób starszych i samotnych. – zachęca Jakub Kamiński z Kuźni Inicjatyw “Wiskitki.org”. – Niestety bardzo często emerytura oznacza zamknięcie się w czterech ścianach i spędzanie czasu głównie przed telewizorem – dodaje – Taka sytuacja powoduje wykluczenie osoby starszej ze społeczeństwa, przyspieszenie procesów starzenia się, bardzo często depresję. Chcemy temu przeciwdziałać.

Poprzez wspólne spotkania, spacery i przyjacielskie rozmowy wolontariusze – przyjaciele osób starszych – będą zachęcać osoby samotne do większej aktywności w kontaktach z innymi.

 • Dla wolontariuszy zaplanowaliśmy szerokie wsparcie – mówi Katarzyna Niewczas, Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych – Wezmą oni udział w dwóch wyjazdach integracyjnych, co miesiąc spotkają się z koordynatorem na uroczystej kolacji. Przewidziane są też wyjścia do kina, czy teatru. Cały czas będziemy ich wspierać w kontakcie z osobami samotnymi.

Osoby zainteresowane wolontariatem mogą zgłosić się poprzez formularz na stronie www.siecinicjatywsenioralnych.pl Potem spotkają się z organizatorami i uzyskają wszystkie informacje. Dopiero po tym spotkaniu będą mogli podjąć ostateczną decyzję. Projekt realizowany jest na terenie gmin: Jaktorów, Pniewy, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Teresin, Wiskitki. Partnerami projektu są ośrodki pomocy społecznej z tych gmin. Zadanie jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Będzie realizowane do końca roku.

Regulamin_udziału-w-projekcie

W dzisiejszych czasach zaburzenia psychiczne figurują na liście chorób cywilizacyjnych, ich wzrost jest faktem, a kwestia ochrony zdrowia psychicznego bardzo istotna. Próbą podjęcia celowych, zamierzonych oraz jednolitych działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego ( Dz. U. z  2017 r., poz. 458). Przepis ten ma na celu podjęcie szeroko zakrojonych działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, których konieczność wynika ze stale wzrastającego zagrożenia dla tej sfery życia obywateli. Działaniom z zakresu ochrony zdrowia psychicznego nadano ramy prawne, podnosząc tym samym rangę zadań realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe .

GminnyProgramOchronyZdr,Psych

Od października 2005r. w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Klub Integracji Społecznej i Samopomocy, obecnie jako KLUB SAMOPOMOCY. Podstawową formą działania klubu jest praca środowiskowa z grupami samopomocowymi i wsparcia. W ramach KISS działały: grupa dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, grupa edukacyjno-terapeutyczna dla kobiet, matek rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi oraz grupa samopomocowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, stawiająca pierwsze kroki w wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych, ale też na rzecz całej społeczności lokalnej.

Klub Samopomocy

Z danych pozyskanych z ewidencji ludności Gminy Jaktorów, wynika , że w roku 2016 Gminę Jaktorów zamieszkiwało łącznie 11803 osób, z których 1855 osób w wieku 60+ (co stanowi 15,72% wszystkich mieszkańców). Z tego samego źródła uzyskujemy informacje, iż 68,68% osób z tej grupy stanowią kobiety.

program integracji i aktywizacji seniorów gminy jaktorów

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

ministerstwo-rodziny.png (67 KB)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, pobierz – realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie do złożenie karty zgłoszenia. Rekrutacja prowadzona będzie od 5.04.2022r. Usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego, odnosząc się do zapisów zawartej w dniu 15 lutego 2022r. umowy pomiędzy Gminą Jaktorów a Wojewodą Mazowieckim. Zadanie w imieniu Wójta Gminy Jaktorów, realizować będzie zgodnie z zarządzeniem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

herb-flaga.png (32 KB)

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

• Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

• Osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), mieszkających na terenie Gminy Jaktorów.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • Karta zgłoszenia do Programu AOON – pobierz
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
 • Zakres czynności w ramach usług asystenta – pobierz
 • Klauzula informacyjna – pobierz
 • Klauzula RODO – pobierz

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej:

 • Oświadczenie uczestnika Programu o wyborze asystenta – pobierz

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o niekaralności – wydane przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
 • Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym – pobierz wraz z wydrukiem z Rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością – pobierz

Dokumenty rekrutacyjne należy składać od 5 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022r.

 • bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów
 • za pośrednictwem poczty na adres j.w.
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

Kwalifikacja uczestników do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników, osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

W przypadku, kiedy w treści orzeczenia brak jest symboli potwierdzających utrudnienia związane z mobilnością i komunikacją /oznaczenia : 10-N, lub  05-R, lub 04-O lub 03-L/, a które stanowią o uprawnieniach do przyznania usługi asystenta,  utrudnienia w/w powinny być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim – pobierz

O sposobie rozpatrzenia złożonego zgłoszenia do Programu, osoba niepełnosprawna zostanie powiadomiona pismem.

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Gmina Jaktorów uzyskał dofinansowanie to 18 osób, w tym:

 • 9 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • 7 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 2 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Miesięcznie osobie niepełnosprawnej będzie przysługiwało od 30 do 60 godzin usług asystenckich do wykorzystania.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 46 856 42 44.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

PROGRAM  „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Gmina Jaktorów przystąpiła do programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu, którymi mogą być:

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym albo
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz 573, z późn. zm.)

W ramach Programu -edycja 2023 na terenie kraju planuje się wprowadzić usługi asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych w łącznej liczbie nie mniejszej niż 15 000 osób.

Program jest elementem polityki społecznej państwa i ma zapewić:

 1. Poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. Wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 3. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. Zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Rodzaje zadań

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. Załatwianiu spraw urzędowych;
 4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Osoby zainteresowane proszone są kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaktorowie pod numerem tel.  46  854 51 63, 46 856 42 44

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

ministerstwo-rodziny.png (67 KB)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie ogłasza nabór do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, pobierz – realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie do złożenie karty zgłoszenia. Rekrutacja prowadzona będzie do 05.03.2023r. Usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego, odnosząc się do zapisów zawartej w dniu 17 lutego 2023r. umowy pomiędzy Gminą Jaktorów a Wojewodą Mazowieckim. Zadanie w imieniu Wójta Gminy Jaktorów, realizować będzie zgodnie z zarządzeniem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

herb-flaga.png (32 KB)

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), mieszkających na terenie Gminy Jaktorów.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • Karta zgłoszenia do Programu AOON (załącznik nr 7 do Programu) – pobierz
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
 • Zakres czynności w ramach usług asystenta (załącznik nr 8 do Programu) – pobierz
 • Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 12 do Programu)  – pobierz

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej:

 • Oświadczenie uczestnika Programu o wyborze asystenta – pobierz

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o niekaralności – wydane przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
 • Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym – pobierz wraz z wydrukiem z Rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością – pobierz

Dokumenty rekrutacyjne należy składać od 23.02.2023 r. do 05.03 2023r.

 • bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów
 • za pośrednictwem poczty na adres j.w.
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

Kwalifikacja uczestników do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników, osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

W przypadku, kiedy w treści orzeczenia brak jest symboli potwierdzających utrudnienia związane z mobilnością i komunikacją /oznaczenia : 10-N, lub  05-R, lub 04-O lub 03-L/, a które stanowią o uprawnieniach do przyznania usługi asystenta,  utrudnienia w/w powinny być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim – pobierz

O sposobie rozpatrzenia złożonego zgłoszenia do Programu, osoba niepełnosprawna zostanie powiadomiona pismem.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gminy Jaktorów na środki finansowe z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 i przyznanymi środkami , usługę asystencji osobistej kierujemy do 16 osób niepełnosprawnych, w tym:

– 1 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

– 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– 2 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

– 8 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Miesięcznie osobie niepełnosprawnej będzie przysługiwało od 12 do 38 godzin usług asystenckich do wykorzystania.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 46 856 42 44.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie ogłasza nabór do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024, pobierz – realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie do złożenie karty zgłoszenia. Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 12.02-21.02.2024r. Usługi asystencji osobistej będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego, odnosząc się do zapisów zawartej w dniu 7 lutego 2024r. umowy pomiędzy Gminą Jaktorów a Wojewodą Mazowieckim. Zadanie w imieniu Wójta Gminy Jaktorów, realizować będzie zgodnie z zarządzeniem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi),

Procedura zgłoszenia uczestników Programu zamieszkających na terenie Gminy Jaktorów.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • Karta zgłoszenia do Programu AOOzN (załącznik nr 7 do Programu) – pobierz
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • Zakres czynności w ramach usług asystenta (załącznik nr 8 do Programu) – pobierz
 • Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 15 do Programu)  – pobierz

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu..

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez wskazanie w Karcie  zgłoszenia do Programu (załącznik nr 7 do Programu)  i złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej:

 • Oświadczenie uczestnika Programu o wyborze asystenta – pobierz

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 901, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w Programie, finansowane z innych źródeł.

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o niekaralności – wydane przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
 • Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym – pobierz wraz z wydrukiem z Rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością – pobierz

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w dniach 12.02-21.02.2024r.

 • bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów  od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
 • za pośrednictwem poczty na adres j. w. ( liczy się data wpływu)
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

Kwalifikacja uczestników do Programu odbywać się będzie na podstawie poniższych kryteriów.

 Ocena kryteriów premiujących nastąpi według niżej wymienionych wartości punktowych:

1) Kandydat/ Kandydatka posiada niepełnosprawność sprzężoną, tj. występują co najmniej dwa rodzaje niepełnosprawności (weryfikacja na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie niepełnosprawności sprzężonej, orzeczenie o niepełnosprawności):

 1. a) Tak – 5 pkt
 2. b) Nie – 0 pkt

2) Kandydat/ Kandydatka wymaga wysokiego poziomu wsparcia (weryfikacja na podstawie części II pkt 1 karty zgłoszenia do Programu (załącznik nr 7 do Programu):

 1. a) 4 pkt – w przypadku wskazania 4 odpowiedzi twierdzących
 2. b) 3 pkt – w przypadku wskazania 3 odpowiedzi twierdzących
 3. c) 2 pkt – w przypadku wskazania 2 odpowiedzi twierdzących
 4. d) 1 pkt – w przypadku wskazania 1 odpowiedzi twierdzącej
 5. e) 0 pkt – w przypadku braku wskazania odpowiedzi twierdzących

3) Kandydat/ Kandydatka zamieszkuje samodzielnie

 1. a) Tak – 5 pkt
 2. b) Nie – 0 pkt
 3. c) Dziecko do 18 r.ż.- 5 pkt.

Do uczestnictwa w Programie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą liczbę punktów w procesie rekrutacji.

W przypadku Kandydatów posiadających taką samą liczbę punktów o pierwszeństwie  w zakwalifikowaniu się do Programu decydować będzie pierwszeństwo wpływu wniosku ( data, godzina).

Realizator w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru poinformuje telefonicznie, sms, mailem lub pisemnie o przyznaniu usługi asystenckiej.

 W przypadku  umieszczenia na liście rezerwowej osoba również zostanie poinformowana w ww. sposób.

Zgłoszenie do programu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do Programu.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gminy Jaktorów na środki finansowe z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024 i przyznanymi środkami , usługę asystencji osobistej kierujemy do 25 osób niepełnosprawnych, w tym:

– 1 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

– 13 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– 1 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

– 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

– 8 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Powyższe proporcje mogą ulec zmianie w trakcie procesu rekrutacji, nie mniej jednak minimum 70% zrekrutowanych do Programu osób stanowić będą osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. dzieci oraz osoby legitymujące się znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Osobie z niepełnosprawnością będzie przysługiwało od 144 do 374 godzin usług asystenckich do wykorzystania w skali 12 miesięcy.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 46 856 42 44.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, z późn. zm.).