Projekty/Programy

Jesteś tutaj: Strona główna / Projekty/Programy

Zostań przyjacielem osób starszych!

Kuźnia Inicjatyw “Wiskitki.org” oraz Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych prowadzą nabór do projektu, którego celem jest zachęcenie samotnych osób starszych do wyjścia z domu i korzystania z aktywnych form spędzenia wolnego czasu. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu na liście zadań dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

 • Zapraszamy osoby w wieku 55+, które mogą przeznaczyć jedną godzinę w tygodniu na odwiedziny osób starszych i samotnych. – zachęca Jakub Kamiński z Kuźni Inicjatyw “Wiskitki.org”. – Niestety bardzo często emerytura oznacza zamknięcie się w czterech ścianach i spędzanie czasu głównie przed telewizorem – dodaje – Taka sytuacja powoduje wykluczenie osoby starszej ze społeczeństwa, przyspieszenie procesów starzenia się, bardzo często depresję. Chcemy temu przeciwdziałać.

Poprzez wspólne spotkania, spacery i przyjacielskie rozmowy wolontariusze – przyjaciele osób starszych – będą zachęcać osoby samotne do większej aktywności w kontaktach z innymi.

 • Dla wolontariuszy zaplanowaliśmy szerokie wsparcie – mówi Katarzyna Niewczas, Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych – Wezmą oni udział w dwóch wyjazdach integracyjnych, co miesiąc spotkają się z koordynatorem na uroczystej kolacji. Przewidziane są też wyjścia do kina, czy teatru. Cały czas będziemy ich wspierać w kontakcie z osobami samotnymi.

Osoby zainteresowane wolontariatem mogą zgłosić się poprzez formularz na stronie www.siecinicjatywsenioralnych.pl Potem spotkają się z organizatorami i uzyskają wszystkie informacje. Dopiero po tym spotkaniu będą mogli podjąć ostateczną decyzję. Projekt realizowany jest na terenie gmin: Jaktorów, Pniewy, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Teresin, Wiskitki. Partnerami projektu są ośrodki pomocy społecznej z tych gmin. Zadanie jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Będzie realizowane do końca roku.

Regulamin_udziału-w-projekcie

W dzisiejszych czasach zaburzenia psychiczne figurują na liście chorób cywilizacyjnych, ich wzrost jest faktem, a kwestia ochrony zdrowia psychicznego bardzo istotna. Próbą podjęcia celowych, zamierzonych oraz jednolitych działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego ( Dz. U. z  2017 r., poz. 458). Przepis ten ma na celu podjęcie szeroko zakrojonych działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, których konieczność wynika ze stale wzrastającego zagrożenia dla tej sfery życia obywateli. Działaniom z zakresu ochrony zdrowia psychicznego nadano ramy prawne, podnosząc tym samym rangę zadań realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe .

GminnyProgramOchronyZdr,Psych

Od października 2005r. w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Klub Integracji Społecznej i Samopomocy, obecnie jako KLUB SAMOPOMOCY. Podstawową formą działania klubu jest praca środowiskowa z grupami samopomocowymi i wsparcia. W ramach KISS działały: grupa dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, grupa edukacyjno-terapeutyczna dla kobiet, matek rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi oraz grupa samopomocowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, stawiająca pierwsze kroki w wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych, ale też na rzecz całej społeczności lokalnej.

Klub Samopomocy

Z danych pozyskanych z ewidencji ludności Gminy Jaktorów, wynika , że w roku 2016 Gminę Jaktorów zamieszkiwało łącznie 11803 osób, z których 1855 osób w wieku 60+ (co stanowi 15,72% wszystkich mieszkańców). Z tego samego źródła uzyskujemy informacje, iż 68,68% osób z tej grupy stanowią kobiety.

program integracji i aktywizacji seniorów gminy jaktorów

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

ministerstwo-rodziny.png (67 KB)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, pobierz – realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie do złożenie karty zgłoszenia. Rekrutacja prowadzona będzie od 5.04.2022r. Usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego, odnosząc się do zapisów zawartej w dniu 15 lutego 2022r. umowy pomiędzy Gminą Jaktorów a Wojewodą Mazowieckim. Zadanie w imieniu Wójta Gminy Jaktorów, realizować będzie zgodnie z zarządzeniem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

herb-flaga.png (32 KB)

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

• Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

• Osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), mieszkających na terenie Gminy Jaktorów.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • Karta zgłoszenia do Programu AOON – pobierz
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
 • Zakres czynności w ramach usług asystenta – pobierz
 • Klauzula informacyjna – pobierz
 • Klauzula RODO – pobierz

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej:

 • Oświadczenie uczestnika Programu o wyborze asystenta – pobierz

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o niekaralności – wydane przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
 • Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym – pobierz wraz z wydrukiem z Rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością – pobierz

Dokumenty rekrutacyjne należy składać od 5 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022r.

 • bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów
 • za pośrednictwem poczty na adres j.w.
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

Kwalifikacja uczestników do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników, osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

W przypadku, kiedy w treści orzeczenia brak jest symboli potwierdzających utrudnienia związane z mobilnością i komunikacją /oznaczenia : 10-N, lub  05-R, lub 04-O lub 03-L/, a które stanowią o uprawnieniach do przyznania usługi asystenta,  utrudnienia w/w powinny być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim – pobierz

O sposobie rozpatrzenia złożonego zgłoszenia do Programu, osoba niepełnosprawna zostanie powiadomiona pismem.

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Gmina Jaktorów uzyskał dofinansowanie to 18 osób, w tym:

 • 9 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • 7 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 2 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Miesięcznie osobie niepełnosprawnej będzie przysługiwało od 30 do 60 godzin usług asystenckich do wykorzystania.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 46 856 42 44.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).