Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Warszawska 33, 96-313 Jaktorów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 33, 96-313Jaktorów lub drogą e-mailową pod adresem: gopsjaktorow@onet.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus Tołłoczko,
  z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
  1. Nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez portale społecznościowe do państw trzecich, tam gdzie znajdują się ich serwery.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości przekazania ich do wyżej wymienionego portalu społecznościowego, a co za tym idzie brakiem możliwości m.in. skomentowania artykułów na stronie internetowej Administratora.
 1. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.