Informacja o Programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Informacja o Programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa

Program

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

wartość dofinansowania w 2024 r. – 61 020,00 zł

całkowita wartość zadania w 2024 r. – 121 020,00 zł

data podpisania umowy

marzec 2024 r.

 

Cel programu

Celem programu  jest  zapewnienie  posiłku  dzieciom,  uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

2)  poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1)  posiłek; 

2)  świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3)  świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

  

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Jaktorów.

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie

Warszawska 33

96-313 Jaktorów