Informacja o programie „Opieka 75+”

Informacja o programie „Opieka 75+”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM „ OPIEKA 75+”

na rok 2024

DOFINANSOWANIE

42 968,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

71 614,00 zł

Data podpisania umowy

maj 2024 r.

 

Informacja

Program „Opieka 75+” na rok 2024

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. Zapewnienia osobom w wieku 75 lat i więcej wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
  3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Program „Opieka 75+” adresowany jest do wszystkich gmin w Polsce – miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich – liczących do 60 tys. mieszkańców.

Gmina może otrzymać dotację celową na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu „Opieka 75+” i będą kontynuowane w roku 2024;

2)  dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);

3)  dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 

Wartość dofinansowania: 42 968,00 zł

Całkowita wartość projektu: 71 614,00 zł