Pomoc niepieniężna

Świadczenia niepieniężne:

 • Praca socjalna
 • Bilet kredytowany
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Składki na ubezpieczenie społeczne
 • Sprawienie pogrzebu
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Interwencja kryzysowa
 • Posiłek
 • Niezbędne ubranie
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Świadczone dla osób samotnych jak i osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są ich pozbawione. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi określa Rada Gminy Jaktorów w drodze uchwały z dnia 28 grudnia 2009r. Nr XLII/257/2009

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi są dostosowane do szczególnych potrzeb osób wynikających z ich schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rodzaje specjalistycznych usług:

 • Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
 • Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia
 • Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu
 • Pomoc mieszkaniowa

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.( (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598, ze zmianami)

Przez