Wspieranie rodziny / asystent

Wstęp

Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020, w gminie Jaktorów opracowano w oparciu o art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r., poz. 998 i 1076)

Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 stanowi samodzielny program, służący wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Niniejszy program jest kontynuacją programu wspierania rodziny realizowanego w gminie od roku 2012.

Celem programu jest dobro dzieci potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i środowiska rodzinnego, służące harmonijnemu rozwojowi i samodzielności życiowej, zapewniające ochronę praw i wolności oraz dobro rodziny, będącej podstawową komórką społeczną i naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków.

Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny

  • Wspieranie rodziny naturalnej w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
  • Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Charakterystyka programu wspierania rodziny

3.1 Uwarunkowania mającej wpływ na sytuację dzieci w rodzinach.
Rodzina jest pierwszym naturalnym środowiskiem wychowawczym i podstawową grupą społeczną, w której wychowuje i usamodzielnia się dziecko. Skuteczna realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczych zabezpiecza prawidłowy rozwój dziecka w wymiarze biologicznym i emocjonalnym, co stanowi o jej wyższości nad innymi grupami społecznymi.
Natomiast bezradność w zakresie opieki i wychowania, a także inne zaburzenia systemu rodzinnego wpływają negatywnie na rozwój dziecka, nie zapewniają ochrony, gwarancji praw i wolności, w tym do wychowania w rodzinie naturalnej.
Dlatego niekorzystne zjawiska dziejące się w rodzinie wymagają wspierania poprzez zaspakajanie potrzeb indywidualnych i rodzinnych oraz systematycznego rozwiązywania problemów, służące odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, wśród rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
3.2 Diagnoza sytuacji dziecka i rodziny w gminie.
Diagnozę problemów społecznych opracowano na podstawie danych zastanych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, GUS oraz w oparciu o informacje uzyskane od podmiotów zawodowo lub społecznie zajmujących się problematyką dziecka i rodziny.
Liczba mieszkańców gminy na koniec grudnia 2017r. wynosiła 11965, w tym w wieku przedprodukcyjnym – 2538 (1211 dziewcząt i 1327 chłopców), w wieku produkcyjnym – 7383 (3485 kobiet i 3898 mężczyzn), w wieku poprodukcyjnym – 2044 (1395 kobiet i 649 mężczyzn).
Gmina liczy 3190 gospodarstw domowych, jednorodzinnych, wielorodzinnych i nierodzinnych, w tym rodzin z dziećmi jest 1548, z tego 249 rodzin wielodzietnych i 455 rodzin niepełnych.
Dzieci i młodzież objęte są opieką dydaktyczno-wychowawczą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie, z przedszkolem, szkołą podstawową i gimnazjum oraz Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w skład, którego wchodzą również oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa i gimnazjum.

Gminne placówki oświatoweLiczba uczniów gimnazjumLiczba uczniów w szkole podstawowejLiczba dzieci w przedszkolu
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jaktorowie114516262
Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie190582242

Według danych na dzień 30 września 2017r. pod opieką gminnych placówek oświatowo-wychowawczych pozostaje: 504 dzieci w przedszkolach gminnych, 1098 dzieci uczących się w dwóch szkołach podstawowych i 304 uczniów w dwóch gimnazjach.
Na terenie gminy działa również Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” oraz punkt przedszkolny „Baśniowy Ogród”, do których uczęszcza 65 dzieci. Poza Gminą w placówkach szkolnictwa specjalnego i przedszkolach specjalnych uczy się i jest pod opieką łącznie 41 dzieci. Funkcjonuje również forma opieki żłobkowej- opiekun dzienny, z której korzysta 5-oro dzieci.
W szkołach gminnych prowadzone są działania i zajęcia wspierające. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać horyzonty, atrakcyjnie spędzać czas wolny od nauki.

Zajęcia pozalekcyjne
Koła zainteresowań
Liczba uczniów
szkół podstawowych
biorących udział
Liczba uczniów
gimnazjów
biorących udział
przedmiotowe264476
artystyczne19440
sportowe17038

Placówki oświatowe prowadzą również szereg zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży, u których zaobserwowano lub orzeczono problemy i dysfunkcje w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, szkolnym i społecznym. Udział w zajęciach pozwala na zmniejszanie tych deficytów jak również prowadzi do wzrostu i rozwoju kompetencji i umiejętności w wielu zakresach.

Zajęcia specjalistyczne
dla dzieci i młodzieży
Liczba uczniów
szkół podstawowych
biorących udział
Liczba uczniów
gimnazjów
biorących udział
Liczba
przedszkolaków
biorących udział
korekcyjno-kompensacyjne1892228
rewalidacyjne1444
dydaktyczno-wyrównawcze244820
logopedyczne127032
socjoterapeutyczne1200
rozwój kompetencji
emocjonalno-społecznych
703
inne terapeutyczne891731

Potrzeby zdrowotne dzieci i rodzin zabezpieczają trzy placówki ochrony zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Medycyna Rodzinna w Jaktorowie, Centrum Medyczne Jaktorów- Przychodnia Lekarska oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Famil-Med w Międzyborowie. Placówki prowadzą również działalność profilaktyczną z zakresu ochrony zdrowia oraz wiele akcji diagnostycznych i profilaktycznych.
O bezpieczeństwo dzieci i rodzin dba Komisariat Policji, patroluje miejsca zagrożone, reaguje na wszelkie wykroczenia i zagrożenia. Prowadzi również działania profilaktyczne i edukacyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa rodzin na terenie gminy. Takie działania prowadzi także Straż Gminna.
W przypadkach poważnych zaniedbań wobec rodzin orzekana jest kuratela. Według danych Zespołu Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie na terenie gminy Jaktorów w roku 2017 było 27 rodzin, które z powodu niewydolności opiekuńczej i wychowawczej miały orzeczony nadzór kuratora rodzinnego.
W wyniku dysfunkcji, które dotykają rodziny objęte wsparciem dochodzi do sytuacji kryzysowych, kiedy należy zabezpieczyć dobro małoletnich dzieci poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku należytej opieki, wychowania i bezpieczeństwa przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat.

Przez