Wspieranie rodziny / asystent

Wstęp

Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020, w gminie Jaktorów opracowano w oparciu o art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r., poz. 998 i 1076)

Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 stanowi samodzielny program, służący wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Niniejszy program jest kontynuacją programu wspierania rodziny realizowanego w gminie od roku 2012.

Celem programu jest dobro dzieci potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i środowiska rodzinnego, służące harmonijnemu rozwojowi i samodzielności życiowej, zapewniające ochronę praw i wolności oraz dobro rodziny, będącej podstawową komórką społeczną i naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków.

Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny

  • Wspieranie rodziny naturalnej w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
  • Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Charakterystyka programu wspierania rodziny

3.1 Uwarunkowania mającej wpływ na sytuację dzieci w rodzinach.
Rodzina jest pierwszym naturalnym środowiskiem wychowawczym i podstawową grupą społeczną, w której wychowuje i usamodzielnia się dziecko. Skuteczna realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczych zabezpiecza prawidłowy rozwój dziecka w wymiarze biologicznym i emocjonalnym, co stanowi o jej wyższości nad innymi grupami społecznymi.
Natomiast bezradność w zakresie opieki i wychowania, a także inne zaburzenia systemu rodzinnego wpływają negatywnie na rozwój dziecka, nie zapewniają ochrony, gwarancji praw i wolności, w tym do wychowania w rodzinie naturalnej.
Dlatego niekorzystne zjawiska dziejące się w rodzinie wymagają wspierania poprzez zaspakajanie potrzeb indywidualnych i rodzinnych oraz systematycznego rozwiązywania problemów, służące odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, wśród rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
3.2 Diagnoza sytuacji dziecka i rodziny w gminie.
Diagnozę problemów społecznych opracowano na podstawie danych zastanych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, GUS oraz w oparciu o informacje uzyskane od podmiotów zawodowo lub społecznie zajmujących się problematyką dziecka i rodziny.
Liczba mieszkańców gminy na koniec grudnia 2017r. wynosiła 11965, w tym w wieku przedprodukcyjnym – 2538 (1211 dziewcząt i 1327 chłopców), w wieku produkcyjnym – 7383 (3485 kobiet i 3898 mężczyzn), w wieku poprodukcyjnym – 2044 (1395 kobiet i 649 mężczyzn).
Gmina liczy 3190 gospodarstw domowych, jednorodzinnych, wielorodzinnych i nierodzinnych, w tym rodzin z dziećmi jest 1548, z tego 249 rodzin wielodzietnych i 455 rodzin niepełnych.
Dzieci i młodzież objęte są opieką dydaktyczno-wychowawczą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie, z przedszkolem, szkołą podstawową i gimnazjum oraz Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w skład, którego wchodzą również oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa i gimnazjum.

Gminne placówki oświatoweLiczba uczniów gimnazjumLiczba uczniów w szkole podstawowejLiczba dzieci w przedszkolu
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jaktorowie114516262
Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie190582242

Według danych na dzień 30 września 2017r. pod opieką gminnych placówek oświatowo-wychowawczych pozostaje: 504 dzieci w przedszkolach gminnych, 1098 dzieci uczących się w dwóch szkołach podstawowych i 304 uczniów w dwóch gimnazjach.
Na terenie gminy działa również Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” oraz punkt przedszkolny „Baśniowy Ogród”, do których uczęszcza 65 dzieci. Poza Gminą w placówkach szkolnictwa specjalnego i przedszkolach specjalnych uczy się i jest pod opieką łącznie 41 dzieci. Funkcjonuje również forma opieki żłobkowej- opiekun dzienny, z której korzysta 5-oro dzieci.
W szkołach gminnych prowadzone są działania i zajęcia wspierające. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać horyzonty, atrakcyjnie spędzać czas wolny od nauki.

Zajęcia pozalekcyjne Koła zainteresowańLiczba uczniów szkół podstawowych biorących udział Liczba uczniów gimnazjów biorących udział
przedmiotowe264476
artystyczne19440
sportowe17038

Placówki oświatowe prowadzą również szereg zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży, u których zaobserwowano lub orzeczono problemy i dysfunkcje w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, szkolnym i społecznym. Udział w zajęciach pozwala na zmniejszanie tych deficytów jak również prowadzi do wzrostu i rozwoju kompetencji i umiejętności w wielu zakresach.

Zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży Liczba uczniów szkół podstawowych biorących udział Liczba uczniów gimnazjów biorących udziałLiczba przedszkolaków biorących udział
korekcyjno-kompensacyjne1892228
rewalidacyjne1444
dydaktyczno-wyrównawcze244820
logopedyczne127032
socjoterapeutyczne1200
rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych703
inne terapeutyczne891731

Potrzeby zdrowotne dzieci i rodzin zabezpieczają trzy placówki ochrony zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Medycyna Rodzinna w Jaktorowie, Centrum Medyczne Jaktorów- Przychodnia Lekarska oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Famil-Med w Międzyborowie. Placówki prowadzą również działalność profilaktyczną z zakresu ochrony zdrowia oraz wiele akcji diagnostycznych i profilaktycznych.
O bezpieczeństwo dzieci i rodzin dba Komisariat Policji, patroluje miejsca zagrożone, reaguje na wszelkie wykroczenia i zagrożenia. Prowadzi również działania profilaktyczne i edukacyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa rodzin na terenie gminy. Takie działania prowadzi także Straż Gminna.
W przypadkach poważnych zaniedbań wobec rodzin orzekana jest kuratela. Według danych Zespołu Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie na terenie gminy Jaktorów w roku 2017 było 27 rodzin, które z powodu niewydolności opiekuńczej i wychowawczej miały orzeczony nadzór kuratora rodzinnego.
W wyniku dysfunkcji, które dotykają rodziny objęte wsparciem dochodzi do sytuacji kryzysowych, kiedy należy zabezpieczyć dobro małoletnich dzieci poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku należytej opieki, wychowania i bezpieczeństwa przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat.

Ogólny katalog możliwego wsparcia

LiczbaRodzaj świadczenia i usługi Nazwa, adres i dane kontaktowe Godziny pracy
1Świadczenia 4000 zł GOPS w Jaktorowie ul. Warszawska 33 tel.46 856 42 44 Pon.-Czw 8.00-16.00
2Świadczenia wychowawczeJW.JW.
3Świadczenia rodzicielskie JW.JW.
4Świadczenia opiekuńcze JW.JW.
5Zasiłek rodzinny z dodatkamiJW.JW.
6Diagnostyka Prenatalna Laboratorium medyczne Żyrardów Wysockiego 9. 46 854 14 00 Pon.-Pt 7.30-12.30 Sob7.30-11.00
7Poród w szpitalu o najwyższym specjalistycznym poziomie Szpital Kliniczny ul. Karowa2 Warszawa tel. 22 596 61 00 Szpital gin-położniczy ul. Inflancka 6 Warszawa Tel. 22 697 33 33 Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Pl. Starynkiewicza 1/3 Tel. 22 583 03 01
8Opieka położnicza nad matką Samodzielny Publiczny Szpital Zachodni Grodzisk Maz. ul Daleka 11 tel. 22 755 91 05 lub 07 NZOZ Zdrowie Żyrardów ul. Wyspiańskiego 6B tel. 46 854 10 08 Pon.- pt. 7.30 -18.00
9Opieka neonatologiczna nad dzieckiem Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Pododdział neonatologiczny Żyrardów ul. Limanowskiego 30 lek. Goszczyński, Sikorska tel. 46 855 20 11
10Poradnictwo psychologiczne dla rodziców GOPS Jaktorów ul. Warszawska 33 Tel. 46 856 42 44 Punkt konsultacyjny „ Pomocna Dłoń” Żyrardów Kościuszki 13. 575 349 975 Centrum Kompleksowej Terapii Psych.-Ped. SPEKTRUM Grodzisk Maz. ul. 3 Maja 38 C Tel. 501 346 712 Śr.- Czy 9.00-16.00 Pon.-Czw. 17.00-19.00
11Poradnictwo prawne Punkt konsultacyjny „ Pomocna dłoń” Żyrardów ul.Kościuszki13 tel.575 349 975 Pon.-Czw. -17.00-19.00
12Sklepy medyczne Ort Medica Żyrardów ul. POW 28 tel. 46 855 63 90 Orticon Sklep Medyczny Grodzisk Maz. ul. Grunwaldzka 4a Pon. – pt. 10.00-18.00 Pon. – Pt 9.30-17.30 Sob. 9.30-13.30
13Rehabilitacja lecznicza Poradnia Rehabilitacyjna Dzieci NFZ -Wczesne Wspomaganie -Warszawa ul. Puławska 233 tel. 515-188 646 Mazowieckie Centrum Rehabilitacyjne Dzieci i Młodzieży STOCER Konstancin Jeziorna Ul. Wierzejewskiego12 Tel. 22 711 90 00 Pon.- Pt 8-20
14Opieka paliatywna i hospicyjna Warszawskie Hospicjum dla dzieci NZOZ Warszawa ul. Agatowa 10 tel. 22 678 16 11 9.00-18.00
15Kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne dla dziecka Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS Warszawa ul. Pańska 96 lok. 201 tel. 22 100 62 73 lub 882 934 284 Pon i pt 8.00-16.00 Wt.-Cz. 9.00-17.00
16Dofinansowanie ze środków PEFRON do udziału w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Grodzisk Maz. ul Daleka 11 22 724 15 70 Pon., wt, śr, pt 8.00- 16.00 Czw 8.00-17.00
17Karta Dużej Rodzinny Urząd Gminy w Jaktorowie ul Warszawska 33 46 856 40 26 Pon.9.00-18.00 Wt.-Pt 8.00-16.00
18Placówki wsparcia dziennego Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych Armii Krajowej Żyrardów 46 855 41 81 Pon. 8.00-18.00
19Inne placówki wsparcia rodziny, organizacje porządkowe Centrum Wspierania rodzin Warszawa ul. Stara 4 Tel. 536 100 004 536 100 008 Pon. -Pt 8.00-16.00
20Placówki dla dzieci do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce )Akademia Malucha „Pluszowy Miś” Żłobek Żyrardów ul. Waryńskiego tel. 507 547 505 Przedszkole Niepubliczne Kraina Radości Żyrardów ul. Słowackiego 13 Tel. 509 518 815 Klub Malucha „Słoneczko” Ul. 1 Maja 35 Grodzisk Maz. tel.596 199 644 Pon.-Pt 7.00-17.00 Pon.-Pt 6.30-18.00 Pon.-Pt 6.30 -18.00
Przez