W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 33, 96-313Jaktorów lub drogą e-mailową pod adresem: gopsjaktorow@onet.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Przetwarzanie odbywa się w celu zorganizowania i zapewnienia wsparcia, biorąc pod uwagę obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem COVID-19.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator przekaże dane na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia danych osobowych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres udzielania wsparcia.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby Administrator mógł zapewnić wsparcie.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.