Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Jaktorów przystąpiła do programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 3. O stopniu znacznym lub
 4. O stopniu umiarkowanym, lub
 5. Traktowane na równi do wymienionych w lit. A i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz 573)

W ramach Programu planuje się wprowadzić usługi asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych w łącznej liczbie nie mniejszej niż 4000 osób.

Program ma także zapewniać:

 1. Poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. Wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 3. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. Zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Dostakowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 

Rodzaje zadań

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. Załatwianiu spraw urzędowych;
 4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Osoby zainteresowane proszone są kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaktorowie pod numerem tel.  46  854 51 63